Hymn

Laudate omnes gentes, laudate dominum, Laudate omnes gentes, laudate dominum!

GB Praise God, the Lord, all peoples, join in and praise the Lord, Praise God, the Lord, all peoples, join in and praise the Lord!.

Laudate omnes gentes, laudate dominum, Laudate omnes gentes, laudate dominum!

CZ Oslavte Hospodina, všichni národové, oslavte Hospodina, všichni národové!

Laudate omnes gentes, laudate dominum, Laudate omnes gentes, laudate dominum!

SE Sjung lovsång alla länder, och prisa Herrens namn. Sjung lovsång alla länder, och prisa Herrens namn.

NO Syng lovsong, heile jorda, syng lovsong for vår Gud. Syng lovsong, heile jorda, syng lovsong for vår Gud.

DE Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn. Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn.

Laudate omnes gentes, laudate dominum, Laudate omnes gentes, laudate dominum!

Greetings

(M) Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
(B) Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Psalm

(M) Let us pray:

Psalm 117

(M)  Praise the Lord, all you nations; extol him, all you peoples. For great is his love towards us, and the faithfulness of the Lord endures for ever. Praise the Lord. Hallelujah.

(B) Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé. Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah.

A: AMEN

Reading

(M) Let us hear the Word of the Lord:

Hebrews 3, 7b-11

(M) 7 "Today, if you hear his voice,

8. do not harden your hearts as in the rebellion, as on the day of testing in the wilderness,

9. where your ancestors put me to the test, though they had seen my works

10.for forty years. Therefore I was angry with that generation, and I said, 'They always go astray in their hearts, and they have not known my ways.'

11. As in my anger I swore, 'They will not enter my rest.'"

 

(B) 7. Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho,

8. Nezatvrzujtež srdcí svých, jako při onom popouzení Boha v den pokušení toho na poušti;

9. Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé po čtyřidceti let.

10.Protož hněviv jsem byl na pokolení to, a řekl jsem: Tito vždycky bloudí srdcem, a nepoznávají cest mých.

11.Takže jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.

 

Hymn

about Hebrew 3, 7-11:

All: I dag, om de får høyra Guds røyst,
gjer då ikkje hjarto dykkar harde,
gjer då ikkje hjarto dykkar harde.

Michael: Søk Herren medan han er å finna, kall på han når han er nær!

I dag, om de får høyra Guds røyst,
gjer då ikkje hjarto dykkar harde,
gjer då ikkje hjarto dykkar harde.

Kom, lat oss bøya oss og tilbe,
bøya kne for Herren, vår skapar!

I dag, om de får høyra Guds røyst,
gjer då ikkje hjarto dykkar harde,
gjer då ikkje hjarto dykkar harde.

Ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande,som det var i opphavet, så no og alltid og i all æve. Amen.

I dag, om de får høyra Guds røyst,
gjer då ikkje hjarto dykkar harde,
gjer då ikkje hjarto dykkar harde.

 

Translation:

Today, if you hear his voice,

do not harden your hearts

do not harden your hearts

Search Lord while he is to discover, call on him when he is near!

Come let bow to us and us worship,

come let us bow our knees for the Lord, our creator.

Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit.

As it was in origin, so no, and always and forever. Amen

Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho,

Nezatvrzujtež srdcí svých

Nezatvrzujtež srdcí svých

 

Vyhledávání Pána, zatímco on je objevování, volá na něj, když je blízko!

Pojďte nám klanět a luk na nás,

Dovolte nám přijde naše kolenních luk na Pána, našeho Stvořitele.

Sláva Otce i Syna i svatého A jak to bylo ve původu, tak ne, a vždy a navždy. Amen.

 

(Short) Preach

(M) I’m on a way. I’ve left my island about 10 days ago and it will last at least two weeks before I’m back in my parish. Each of us is on its on way and soon most of us will be on the way back. All off us will go back to work, studies, family and so on.

(B) Jsem na cestě. I my jsme vlevo ostrov asi před 10 dny a bude trvat nejméně dva týdny před tím, než jsem zpátky ve své farnosti. Každý z nás je na cestě a brzy na většinu z nás bude na cestě zpět. Všechny z nás se vrátit do práce, studium, rodina a tak dále.

But this weekend we joined together and we’re also on also on a way together: a way towards God's kingdom, heavenly glory. We are a part of the wandering people of God from the biblical letter that we’ve read. We are on the way. But the way is different to find. It looks like a Labyrinth.

Ale tento víkend jsme se spojily a my jsme také na také na způsob, jak spolu: cesta k Božímu království, slávě nebeského. Jsme součástí tohoto putování Božího lidu z biblického dopisu, který jsme si číst. Jsme na cestě. Ale způsob, jak se liší najít. Vypadá to jako Labyrint.

When you hear the word Labyrinth many of you may connect this to a famous Czech theologian and yes during the last weeks I’ve once more got interested in Jan Amos Komensky. We are on the way, we walking together, we’ve the one who is showing us the way: Jesus Christ. We have his word with on our way. We’re walking with the bible in our hands and we could walk freely and without fear.

Když slyší slovo Labyrinth mnozí z vás se může připojit na tento slavný český teolog a ano v průběhu posledních týdnů jsem si ještě jednou máš zájem Jana Amose Komenského. Jsme na cestě, jsme spolu chůze jsme se, kdo je ukazující nám cestu: Ježíše Krista. Máme své slovo na naší cestě. Jsme chodící s biblí v našich rukou a my jsme nemohli chodit svobodně a beze strachu.

But we have to take care about what’s the centre of our fellowship on the way: The believing in Jesus Christ. He wants to take care of us on the way and he calls us to serve him. And we’re free to answer to this call: Yes or no? But we’re still called each on his or her place and with her or his abilities. We’re called, but it’s up us listen to this call. And when it’s difficult to understand it’s even more important to listen.

Ale musíme se postarat o to, co je středem našeho společenstva na cestě: V podezření v Ježíše Krista. Chce, aby se postarali o nás na cestu a on volá, abychom sloužili jemu. A my jsme zdarma odpovědět na tuto výzvu: Ano nebo ne? Ale my jsme pořád volal každý na své místo a s ní, nebo jeho schopnosti. Jsme povoláni, ale to záleží nás poslechnout na tuto výzvu. I když je obtížné pochopit, je to ještě důležitější, aby si poslechnout.

We’re called. So listen to his call go out and serve him.

Jsme volal. Tak poslouchej jeho volání jít ven a bude mu sloužit!

 

Amen

The Confession of Faith (Credo)

(M) Let us confess our holy faith. Everybody in its own language!

(B) Dovolte nám vyzpovídat naši svatou víru. Všichni v jeho rodném jazyce!

 

A I believe in God, the Father almighty,

creator of heaven and earth.

 

I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.

He was conceived by the power of the Holy Spirit

and born of the Virgin Mary.

He suffered under Pontius Pilate,

was crucified, died, and was buried.

He descended into hell.

On the third day he rose again.

He ascended into heaven,

and is seated at the right hand of the Father.

He will come to judge the living and the dead.

 

I believe in the Holy Spirit,

the holy catholic Church,

the communion of saints,

the forgiveness of sins,

the resurrection of the body,

and the life everlasting. Amen.

 

Hymn

CZ 1. Nuž Bohu děkujme, ústy i srdci svými,

který každodenně nám i všem dobře činí,

který od života matek našich s námi byl,

i ještě podne drží stráž nad námi.

 

GB 1 Now thank we all our God, with heart and hands and voices,

Who wondrous things has done, in Whom this world rejoices;

Who from our mothers’ arms has blessed us on our way

With countless gifts of love, and still is ours today.

 

CZ 2. Prosme Pána toho, ať nám vždy své milosti

udílí, pokoje i v svědomí radosti,

ať nás ve své svaté pravdě sám zdržuje

a pokut všech časných i věčných varuje.

 

GB 2 O may this bounteous God through all our life be near us,

With ever joyful hearts and blessèd peace to cheer us;

And keep us in His grace, and guide us when perplexed;

And free us from all ills, in this world and the next!

 

Prayer

(B) Povstaňme ke společné modlitbě.

(M) Let us turn to God in prayer!

(B) Pane, přimlouváme se ze všechny, kteří jsou nemocní nebo osamělí,
za všechny, kteří jsou zasaženi zemětřesením, záplavami nebo jinými přírodními katastrofami. Myslíme na Ty, kteří jsou pronásledováni pro svoji víru či názor.

(M) Lord we ask for everyone who is sick or lonely and for those who have to experience earthquakes, floods and other natural disasters. We think of all those who are persecuted because of their faith.

(B) Pána prosme
(C) Lord we ask you

All: Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison

(B) Pane, přimlouváme se za všechny naše církve a společenství, prosíme za fakultu a spolek a všechny jejich potřeby, prosíme tě, učiň z nás své nástroje, aby se tvé evangelium mohlo rozšířit po celé zemi.

(M) Lord, we ask you for all of our churches and communities, for the faculty and our association with and all their needs, please, make us the tools to expand your gospel throughout the whole world.

(B) Pána prosme
(C) Lord we ask you

All: Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison

(B) Pane, v tichosti ti chceme přinést vše, co máme ve svých srdcích.

(M) Sir, quietly we want to bringto you  everything we have in our hearts.

Silence

(B) Pána prosme
(C) Lord we ask you

All: Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison

(M) Let us pray using the words of our Lord, each in its own language

(B) Modleme použitím slov našeho Pána, každý ve svém vlastním jazyce!

A Our Father in heaven,

hallowed be your name,

your kingdom come,

your will be done, on earth as in heaven.

Give us today our daily bread.

Forgive us our sins as we forgive those who sin

against us.

Save us from the time of trial

and deliver us from evil.

For the kingdom, the power,

and the glory are yours, now and forever. Amen.

Blessing

(M) Take each others hands!

(B) Vezmi si navzájem ruce!

(M) The Lord may bless us and keep us.

(B) Ať Hospodin nas žehná a chrání nas,

(M) The Lord may make his face shines on us and may be gracious to us.

(B) ať Hospodin rozjasní nad nas svou tvář a je nas milostiv,

(M)The Lord may look upon us with favour and give us peace.

(B) ať Hospodin obrátí k nas svou tvář a obdaří nas pokojem.

(M+B) AMEN