Vigsel
1 Preludium/Inngang
2  Inngangsord

L Nåde vere med dykk, og fred frå Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

I Милость и мир вам от Бога нашего Отца и Господа Иисуса Христа.

 

L Kjære (namnet vert nemnt) og (namnet vert nemnt).  De er komne hit til  (kyrkja vert nemnd) for å inngå ekteskap. Vi er samla her for å gleda oss med dykk. Vi skal høyra løfta dykkar til kvarandre og be om Guds velsigning over dykk og over heimen dykkar.

 

L Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.

Dette er dagen som Herren har gjort; lat oss jubla og gleda oss no!

Sal 118,1.24

I Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!

3  Salme

Amazing grace! - how sweet the sound -

That saved a wretch like me!

I once was lost, but now I am found,

Was blind, but now I see.

 

'Twas grace that taught my heart to fear,

And grace my fears relieved;

How precious did that grace appear,

The hour I first believed!

 

Through many dangers, toils and snares,

I have already come;

'Tis grace has brought me safe thus far,

And grace will lead me home.

 

The Lord has promised good to me,

His word my hope secures;

He will my shield and portion be,

As long as life endures.

 

4  Skriftlesing

L Gud har skapt oss til å leva i samfunn med han og med kvarandre.

Han har ordna det såleis at mann og kvinne skal vera eitt,

og han har stadfest denne sameininga med si velsigning.

Ekteskapet er Guds gode gåve.

Å leva saman som mann og kvinne

er å leva i tillit og kjærleik,

dela gleder og sorger

og trufast stå attmed kvarandre livet ut.

 

Guds ord vitnar om ekteskapet at det er heilagt og ukrenkjande.

 

Det står skrive i Fyrste Mosebok:

Gud skapte mennesket i sitt bilete,

i Guds bilete skapte han det,

til mann og kvinne skapte han dei.

Gud velsigna dei og sa til dei:

«De skal veksa og aukast,

fylla jorda og leggja henne under dykk!»      1 Mos 1,27-28a

 

I: И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.

 

Og vår Herre Jesus Kristus seier:

Har de ikkje lese at Skaparen frå opphavet

skapte dei til mann og kvinne og sa:

«Difor skal mannen skiljast frå far sin og mor si

og halda seg til kona si, og dei to skal vera eitt.»

Så er dei ikkje lenger to; dei er eitt.

Og det som Gud har bunde saman,

det skal ikkje menneske skilja.      Matt 19,4-6

 

I: Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?

И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,

так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.

5 Tale

Eg har lyst til syngje ein son for dykk ein song som eg alltid ynskja å syngje i ei kyrkje, men det er først nå at det passar:

Kaтюшa

 

Pacцвeтaли яблoни и гpyши,

Пoплыли тyмaны нaд peкoй.

|: Bыxoдилa нa бepeг Kaтюшa,

Ha выcoкий бepeг, нa кpyтoй. :|

 

Bыxoдилa, пecню зaвoдилa

Пpo cтeпнoгo cизoгo opлa,

|: Пpo тoгo, кoтopoгo любилa,

Пpo тoгo, чьи пиcьмa бepeглa. :

1. Ras-zwe-ta-li ja-blo-ni i gru-schi,

Po-ply-li tu-ma-ny nad re-koj.

Wy-cho-di-la na bje-reg Kat-ju-scha,

Na wy-so-ki bje-reg, na kru-toj

2. Wy-cho-di-la, pjes-nju sa-wo-di-la

Pro step-no-wo si-so-wo or-la,

Pro ta-wo, ka-to-ro-wo lju-bi-la,

Pro ta-wo, tschi pis-ma bje-reg-la.

 

Songen handlar om ei jente som skriv eit brev og som venter på kjærasten sin. Og kor kunne denne songen passe betre enn i bryllaupet til Nils Olav og Julia. Her gjekk det vel ikkje berre eit brev her var det nok fleire som blei sendt att og fram. Eg er sikker på at mykje der handla om kjærleik, men ikkje berre.

Det var også ein og del dokument som blei sendt att og fram før dokke kunne stå her i dag.

De er her for å inngå ekteskap de er her for å love kvarandre å halde ut med kvarandre i gode og vonde dagar til dess døden skil dykk att. Eg trur ingen av dei som sitt her forventar å bli bedt i gullbryllaup ein dag. Men eg håper og ber at de får mange gode år i lag og at de klarar å halde ut i lag med kvarandre.

Ekteskapet er ingen fengsel, men den er guds gode ordning og den handlar om to ting:

Først og fremst kjærleik  - kjærleik til kvarandre og om ein er heldig også kjærleik til gud.

Og det andre ekteskapet – samlivet mellom mann og kvinne - handlar om det er å være uthaldande og langmodig med kvarandre. Og det ligg også i det verset som de skal få med på vegen:

 

Kled dykk i inderleg medkjensle og godleik! Ver audmjuke, ta dykk ikkje sjølve til rettes, men ver tolsame, så de ber over med kvarandre og tilgjev kvarandre, om den eine har noko å klaga den andre for. Som Herren har tilgjeve dykk, skal de tilgje kvarandre. Og framfor alt, kled dykk i kjærleik, det bandet som bind saman og fullendar.

Kol 3,12b-14

Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,

снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.

Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства.

 

Ekteskapet er ingen samlivsgaranti, men den er ein vernande ramme. Den klarer ikkje og binne nokon i seg men den forhindre at nokon dett ut.

Eg reknar med at dagane ikkje alltid er så harmoniske som i dag. Det kjem sikkert dagar der dokke legg merke til at nesten 30års aldersforskjell kan være krevjande. Men eg håper at dokke aldri trenger å tvile på kjærleiken til kvarandre. Eg håper at den alltid kjem til å ligge i bunnen i all ueinigheit som kan oppstå.

Vær langmodig slik som dokke var på veg hit. Vær langmodig og ber over med kvarandre i kjærleik.

Og gløym aldri at de ikkje er åleine. Gud er med oss. Han lova det og det kan vi stole på. Han er med oss i livets krisetider, men han ynskjer å være med oss også på gledesdagar slik som i dag. Han ynskjer å være med oss alle dagar så lenge verda står frå bordverset ved ein hastig frukost før fjøsstellet til kveldsbøna kanskje seint på natta. Han ynskjer å være med oss i kvardagen. Og han er der når vi ber han om hjelp, sjølv om han ofte hjelper på si måte.

Han liker det ikkje når vi lider, sonen hans Jesus Kristus lidde på korset for oss. Han er med oss når vi har det vanskeleg og han ynskjer å være med i gode dagar og det ynskjer eg at de skal få mange av.

AMEN

 

6  Ekteskapsinngåing

 

L Kom no fram til Herrens altar, så vi kan høyra løfta dykkar til kvarandre

og be om Guds velsigning over dykk og over heimen dykkar.

 

Brudeparet går fram til altarringen.

L For Gud vår Skapars åsyn og i nærvere av desse vitna spør eg deg, (det fulle namnet til brudgommen utan tittel): Vil du ha (det fulle namnet til brura utan tittel), som står attmed deg, til ektemake?

 

Brudgommen: Ja.

 

L Vil du elska og æra henne og vera trufast hos henne i gode og vonde dagar til dess døden skil dykk åt?

 

Brudgommen: Ja.

 

L Сейчас я сочу cпрoсить тебя Юлия Андреевна Ефимова Жнлаешь сли мог быть супругой Nils Olav Wuttudal?

Brura Да.

 

L Готова ли ты любить его в беде и в радости до конца дней?

Brura: Да.

 

L Så gjev kvarandre handa på det.

L Возьлиете же друг друга за рнки

Brudeparet vender seg mot kvarandre og gjev kvarandre høgre handa.

Liturgen legg handa si på hendene til brudeparet.

 

L For Guds åsyn og i nærvere av desse vitna har de no lova kvarandre at de vil leva saman i ekteskap, og gjeve kvarandre handa på det. Difor gjer eg kunnig at de er rette ektefolk.

 

Перед лицом Бога и свидетелеши вы дали обещание друг другу в супружестве вместе и возольетесь же за руки.

Теперь вы муже и жена.

 

 

7  Overrekking av ringar

 

 

L Gje no kvarandre ringane, som de skal bera til teikn på løftet om truskap.

L Даете друг другу кольца

Kvar av dei set ringen på fingeren til den andre.

 

 

 

8  Forbøn

 

L Lat oss alle be.

 

Brudeparet kneler ved altarringen.

Liturgen ber for brudeparet, med handspålegging, ei av dei følgjande bønene, og avsluttar med Herrens bøn.

Eventuelt kan også andre i følgjet delta i forbøna med handspålegging.

 

L Gode Gud, vi takkar deg for  (namnet vert nemnt) og (namnet vert nemnt) og for deira kjærleik til kvarandre. Velsign livet deira som ektefolk.

 

Hjelp dei å halda dei løfta dei har gjeve kvarandre, så ekteskapet deira kan fyllast av tillit, omsut og glede.

 

Gjev dei evne og vilje til å byggja heimen sin i fred, så den vert ein stad der [born kan veksa opp i tryggleik og] familie og vener kan finna fellesskap.

 

Du som er vegen, sanninga og livet, lat dei få vandra i di sanning. Du som tilgjev og lækjer, hjelp dei å tilgje kvarandre. Du som er kjærleikens kjelde, gjev dei og alle ektefolk å veksa og modnast i kjærleik.

 

L Lat oss saman be Herrens bøn.

A Fader vår, du som er i himmelen.

Lat namnet ditt helgast.

Lat riket ditt koma.

Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.

Gjev oss i dag vårt daglege brød.

Forlat oss vår skuld,

som vi òg forlèt våre skuldmenn.

Før oss ikkje ut i freisting,

men frels oss frå det vonde.

For riket er ditt,

og makta og æra i all æve.

Amen.

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

хлеб наш насущный дай нам на сей день;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

 

9  Salme

1. He´s got the whole world in His hands,

|: He´s got the whole world in His hands, :|

He´s got the whole world in His hands.

 

2. He´s got the wind and the rain in His hands,

|: He´s got the wind and the rain in His hands, :|

He´s got the whole world in His hands.

 

3. He´s got the the tiny little baby in His hands,

|: He´s got the the tiny little baby in His hands, :|

He´s got the whole world in His hands.

 

4. He´s got you and me, brother, in His hands,

|: He´s got you and me, brother, in His hands, :|

He´s got the whole world in His hands.

 

5. He's got ev'rybody here in His hands.

|: He's got ev'rybody here in His hands. :|

He's got the whole world in His hands.

10  Velsigning

L vend mot kyrkjelyden

Lat oss prisa Herren.

 

Kyrkjelyden reiser seg

 

K Gud vere lova. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

L Herren velsigne deg og vare deg.

Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig.

Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.   X

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!

Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!

Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!

K Amen. Amen. Amen.

 

11  Utgang

 

Anhänge:
DateiBeschreibungErstellerDateigröße
Diese Datei herunterladen (russisk vigse- salmer.doc)russisk vigse- salmer.docSangarkMichael Hoffmann63 kB