Beitragsseiten

Litteratur :

Den norske kirke (2000): Forankring og forandring - Den norske kirke i det norske samfunn Delrapport fra Kirke/stat-utvalget. Oslo: Kirkens  Informasjonstjeneste.

Den norske kirke (2000): Forankring og forandring, Den norske kyrkje i det norske samfunn. Delrapport fra Kirke/stat-utvalget. Oslo: Kirkens  Informasjonstjeneste.;

Den norske kirke (2000): Hva er kirken? En ekklesiologi. Delrapport fra Kirke/stat-utvalget. Oslo: Kirkens  Informasjonstjeneste.;

Dokka, Trond Skaar (2000):  Ekklesiologisk innspill, Notat til Kirkerådets kirke/stat-utvalg. Oslo: Kirkens  Informasjonstjeneste

Dulles, Avery (1987):  Models of the Church, New York : Doubleday

Eriksen, Thomas Hylland (red.) (2007): Flerkulturell forståelse. Oslo: Universitetsforlaget;

Eriksen, Thomas Hylland og Torunn Arntsen Sørheim (2007): Kulturforskjeller i praksis – perspektiver på det  flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk.;

Kirkemøtet 2006: sak 11/06: Innvandring og integrering – Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn.;

Lockertsen, Maren Ninni Arnesdatter (2007): Folkekirke? - momenter til en ekklesiologi for Den norske kyrkje. Mastergradsoppgave i religionsvitenskap,
studieretning teologi. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø

Nilsen, Ingrid Vad (2009) Er integrering av innvandrere mulig?, Menighetsarbeid i spenningen mellom segregering og assimilering. Halvårsskrift for praktisk teologi 1/2009

Skjevesland, Olav (2000): Kirkesyn og kirkereform - et innspill underveis, Notat til Kirkerådets kirke/stat-utvalg. Oslo: Kirkens  Informasjonstjeneste

Swinton, J & H. Mowat, (2006) Practical Theology and Qualitative Research, London

Tveit, Olav Fykse (2004), Ei vedkjennande kyrkje. Hovudforedrag på Kyrkjemøtet 2004

Aagedal, Olav (2000) Den nasjonale dimensjonen i Den Norske Kyrkja, Utgreiing  til kirkerådets stat/kyrkjeutval