Beitragsseiten[1] Sjå: Klein, Stephanie, Erkenntnis und Methode in der Praktischen Theologie (Stuttgart: Kohlhammer, 2005), 239-279.

[2] Sjå: Wagner-Rau, Ulrike, Auf der Schwelle: das Pfarramt im Prozess kirchlichen Wandels (Stuttgart: Kohlhammer, 2009), 17 og
Weyel, Birgit, „Pfarrberuf: Amt / Amtsverständnis / Profession / Pastoraltheologische Leitbild“, i Handbuch  Praktische Theologie (HPTh, utgitt av Wilhelm Gräb og Birgit Weyel; Gütersloher Verlagshaus; Gütersloh, 2007), 644- 646.

[3] Sjå: Karle, Isolde, Der Pfarrberuf als Profession: Eine Berufsteorie im Kontext der modernen Gesellschaft (Freiburg im Breisgau: Kreuz Verlag, 2011), 108-118.

[4] Karle, Der Pfarrberuf als Profession, 116-117.

[5] Weyel, „Pfarrberuf: Amt / Amtsverständnis / Profession / Pastoraltheologische Leitbild“ i HPTh, 644.

[6] Sjå: Frieling, Reinhard, ”Ökumene” iTheologogische Realenzyklopädie (TRE, utgitt av Gerhard Müller, Horst Balz, Gerhard Krause;36 bind, De Gruyter; Berlin, 1976–2004) 25: 46-47.

[7] “Christians of all ecclesiological views throughout the world, by the preaching of the Gospel, brought men and women to salvation by Christ, to newness of life in him, and into Christian fellowship with one another.” I:
World Council of Churches, “Toronto Statement”; tilgjengeleg på
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/toronto-1950/toronto-statement.html; besøkt 29. juni 2012.

[8] Sjå: Mette, Norbert, „Ökumene“ i HPTh, 614.

[9] Fechtner, Kristian, Späte Zeit der Volkskirche: Praktisch-theologische Erkundungen (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2010), 12.

[10] Huber, Wolfgang, „Volkskirche I“, TRE 35:249.

[11] Tveit, Olav Fykse, Ei vedkjennande kyrkje (Oslo: Kirkerådet, 2004), 5.

[12] Sjå: Huber, Wolfgang, „Volkskirche I“, TRE 35:249-262

[13]Sjå: Swinton, John  og Mowat, Harriet, Practical Theology and Qualitative Research (London: SCM Press, 2011) 3-27og 73-98.

[14] „Methodischer Dreischritt“ sjå: Klein, Erkenntnis und Methode, 53-94.

[15] „Sehen - Urteilen – Handeln“

[16] ”Regelkreismodell” sjå: Klein, Erkenntnis und Methode, 89-91

[17] Sjå: Klein, Erkenntnis und Methode, 118-120

[18] ”Geschichte und Gegenwartskunde” sjå: Schröer, Henning, „Praktische Theologie“, TRE 27:204.

[19] Sjå: Statistisk sentralbyrå, „Den norske kirke (Dnk). Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme”; tilgjengeleg på http://www.ssb.no/kirke_kostra/arkiv/tab-2011-06-20-01.html; besøkt 30.6.2012.

[20] Sjå: Finansdepartementet, ” Statsbudsjettet  2012: Kap. 1591 Presteskapet”; tilgjengeleg på http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2012/Dokumenter/Fagdepartementenes-proposisjoner/fornyings-administrasjons-og-kirkedepartementet/Prop-1-S/55466/55472/ besøkt: 30.6.2012.

[21] Sjå: Fangen, Katrine, Deltagende observasjon (Bergen: Fagbokforlaget, 2010), 139-141.

[22] Merknad: Ei undersøking blant prester i Noreg med utanlandsk opphav som PF utførte for kyrkjedepartementet i november 2011 viser til 72 prester frå utlandet som er tilsett i DNK.

[23] Repstad, Pål, Mellom nærhet og distanse: Kvalitative metoder i samfunnsfag (Oslo: Universitetsforlaget, 2009), 14.

[24] Repstad, Mellom nærhet og distanse, 23.

[25] Repstad, Mellom nærhet og distanse, 17.

[26] Repstad, Mellom nærhet og distanse, 75.

[27] Sjå: Repstad, Mellom nærhet og distanse, 36 og Fangen, Deltagende observasjon, 123.

[28] Fangen, Deltagende observasjon, 41.

[29] Sjå: Fangen, Deltagende observasjon, 131-134.

[30] Sjå: Fangen, Deltagende observasjon, 15-16.

[31] Repstad, Mellom nærhet og distanse, 51.

[32] Fangen, Deltagende observasjon, 9.

[33] Repstad, Mellom nærhet og distanse, 39.

[34] Sjå: Fangen, Deltagende observasjon, 191-195.

[35] Fangen, Deltagende observasjon, 80.

[36] Repstad, Mellom nærhet og distanse, 61.

[37] Repstad, Mellom nærhet og distanse, 62.

[38] Fangen, Deltagende observasjon, 105.

[39] Repstad, Mellom nærhet og distanse, 73.

[40] Sjå: Fangen, Deltagende observasjon, 115.

[41] Sjå: Fangen, Deltagende observasjon, 196-202.

[42] Fangen, Deltagende observasjon, 172.

[43] Fangen, Deltagende observasjon, 179.

[44] Sjå også: Repstad, Mellom nærhet og distanse, 78-80.

[45] Repstad, Mellom nærhet og distanse, 58.

[46] Merknad: Rheinland 1999, Kurhessen-Waldeck 2001 og 2004, Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 2004, Verband der Pfarrvereine 1999-2002.

[47] Merknad: Arbeitskreis "Kirche von morgen": ”Minderheit mit Zukunft” 1995 og (nesten dei same) „Kirche mit Hoffnung“ 1998, EKD: „Kirche der Freiheit“ 2006, Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen der DDR: „Bleibender Auftrag unter neuen Herausforderungen“ 1990  tilgjengeleg på http://www.doku-ekd.pbeier.de/index.htm?/htm/0003/0003630.htm besøkt 30.6.2012.

[48] Merknad: Dette er: Huse, Morten og Hansen, Cathrine, Prestegjeld, Prost og presteteam: Om organsering og ledelse av en prestetjeneste i endring, KIFO Rapport Nr. 17 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2002); Huse, Morten og Hansen, Cathrine (red.), Møteplass for presteforskning: Presten i norsk kirke- og samfunnsliv, KIFO Rapport Nr. 22 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2002);  Askeland, Harald, Ledere og lederoller: Om ledelse i den lokale kirke, KIFO Rapport Nr. 7 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 1998) og Hjertenes, Magnar, Arbeid med meining: Om strukturelle, kulturelle og individuelle tilhøve som påverkar det kyrkjelege arbeidsmiljøet, KIFO Rapport Nr. 7 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2007).

[49] Sjå: Swinton, Practical Theology, 80-82.

[50] ”Die Kirche im Dorf lassen”

[51] Klein, Wassilios, „Priester/Priestertum I/1”, TRE 27:379.

[52] Roloff, Jürgen, „Amt / Ämter / Amtsverständnis IV“, TRE 2:523.

[53] Sjå: Schneider, Nikolaus og Lehnert, Volker A., Berufen – wozu?: Zur gegenwärtigen Diskussion um das Pfarrbild in der evangelischen Kirche (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagshaus, 2009), 19.

[54] Hegstad, Harald, ”Presten og de andre: Ekklesiologiske perspektiver”, i Huse, Morten (red.), Prest og ledelse (Oslo: Verbum, 2000), 31.

[55] Sjå: Otter, Jiří, Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder: Die erste vereinigte Kirche im Herzen Europas (Prag: Kirchenverlag ENA, 1991), 9.

[56] Sjå: Machilek, Franz, „Hus/Hussiten“, TRE 15:710-721.

[57] Sjå: Nolcken, Christina von, „Wyclif“, TRE 36:415-425.

[58] Sjå: Říčan, Rudolf, Das Reich Gottes in den Böhmischen Ländern: Geschichte des tschechischen Protestantismus (Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1957), 95-110.

[59] Sjå: Otter, Die Evangelische Kirche, 31.

[60] Fechtner, Kristian, Späte Zeit der Volkskirche: Praktisch-theologische Erkundungen (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2010), 12.

[61] Schlacht am Weissen Berg

[62] Sjå: Hanisch, Helmut, Johann Amos Comenius: Stationen seines Lebens (Stuttgart: Calwer Verlag, 1991).

[63] Sjå: Dvořák, Vladimír J. og Lášek, Jan B.,  Comenius als Theologe (Prag: Nadace Comenius, 1998).

[65] Sjå: Pánek, Jaroslav, Comenius: Lehrer der Nationen (Košice: Ostslowakischer Verlag, 1991) 81.

[66] Sjå: Otter, Die Evangelische Kirche, 46-47.

[67] Sjå: Otter, Die Evangelische Kirche, 52-53.

[68] Merknad: Etter mi oppleving er Tsjekkia langt meir sekulær enn dei nordiske landa. Sjå:
Den norske kirkens presteforening, Ledelse i folkekirken:Perspektiver på ledelse og fremtidig organisering av Den norske kirke, (Oslo: Den norske kirkens presteforening, 2011), 15.

[69] Sjå: Schillerová, Hana og Lukášová, Vera, Leben im Pfarrhaus: Frauen in der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (Leipzig: Verlag des Gustav-Adolf-Werkes, 2008), 84.

[70] Sjå: Karásek, Svatopluk, Der durchnässte Pfarrer: Ein fröhlich-ernster Lebenslauf Prag-Zürich retour (Zollikon: G2W-Verlag, 2000), 143-148.

[71] Oftestad, Bernt T., Rasmussen, Tarald og Schumacher, Jan, Norsk kirkehistorie (Oslo: Universitetsforlaget, 1992), 105.

[72] Sjå: Oftestad, Norsk kirkehistorie, 108.

[73] Prest og ledelse – Hegstad s. 31

[74] Oftestad, Norsk kirkehistorie, 121.

[75] Sjå Oftestad, Norsk kirkehistorie, 147.

[76] Oftestad, Norsk kirkehistorie, 171.

[77] Hegstad, ”Presten og de andre”, 31.

[78] Sjå: Oftestad, Norsk kirkehistorie, 278.

[79] Sjå også: Filipi, Pavel, ”Der Dienst des Pfarrers/der Pfarrerin – praktisch-theologische Überlegungen“ i Abteilung Mission und Ökumene, Der Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers: Pfarrkolleg in Prag vom 4.-13. Juli 1996(Karlsruhe: Evangelischer Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche i Baden, 1996), 39-44.

[80] Sjå: Askeland, Harald, ”Soknepresten og kirkevergens rolle som ledere: Avklaring og utfylling”, i Huse, Morten (red.), Prest og ledelse (Oslo: Verbum, 2000), 161.

[81] Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, „Flere nye prester - lavt sykefravær“; tilgjengeleg på  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2012/flere-nye-prester---lavt-sykefravar.html?id=671798 besøkt 30.6.2012.

[82]Sjå: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, ”Fritidsavtale og vikaravtale – Kommentarer”; tilgjengeleg på  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/fritidsavtale-og-vikaravtale---kommentar.html?id=675727 besøkt 30.6.2012.

[83] Presteforeningen, ”Presteforeningens generalforsamling 19.-21. mars 2012: Sak 7 Boligordningen”; tilgjengleg på  http://www.prest.no/files/2012/03/Sak-7-Boligordningen.pdf besøkt 30.6.2012.

[84] Sjå: Presteforeningen, ”Standardkrav for presteboliger”; tilgjengeleg på http://www.prest.no/?page_id=2694 besøkt 30.6.2012.

[85] Presteforeningen, Ledelse i folkekirken, 16.

[86] Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet, ”Tjenesteordning for menighetsprester”; tilgjengeleg på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19901019-4983.html besøkt 30.6.2012.

[87]Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet, ”Tjenesteordning for menighetsprester”.

[88] Haanes, Vidar L., ”Fra embetsmann til menighetens tjener: Et historisk blikk på preste utdannelsen” i Huse, Morten og Hansen, Cathrine (red.), Møteplass for presteforskning: Presten i norsk kirke- og samfunnsliv, KIFO Rapport Nr. 22 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2002), 33.

[89] Haanes, Vidar L., ”Fra embetsmann” i Møteplass for presteforskning, 38.

[90]”Ut hanc fidem consequamur, institutum est ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. Nam per Verbum et sacramenta tamquam per instrumenta donatur Spiritus Sanctus, qui fidem efficit, ubi et quando visum est Deo, in iis, qui audiunt evangelium, scilicet quod Deus non propter nostra merita, sed propter Christum iustificet hos, qui credunt se propter Christum in gratiam recipi. Damnant Anabaptistas et alios, qui sentiunt Spiritum Sanctum contingere sine Verbo externo hominibus per ipsorum praeparationes et opera.” CA V i
Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche: hrsg im Gedenkjahr d. Augsburg.
Konfession 1930 (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1982), 58.

[91] Presteforening, Ledelse i folkekirken, 29.

[92] Presteforening, Ledelse i folkekirken, 36.

[93] Sjå: Karle, Der Pfarrberuf als Profession, 12.

[94] Klessmann, Michael, Pfarrbilder im Wandel: Ein Beruf im Umbruch(Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2001), 11.

[95] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 25.

[96] Schneider, Berufen – wozu?, 22-23.

[97] Presteforeningen, Prest og leiing, 29.

[98] Filipi, ”Der Dienst”, 39.

[99] ”Prestekallet”, Finansavisen, 28.5.2005.

[100] Sjå: § 32 i kyrkjelova tilgjengeleg på http://www.lovdata.no/all/hl-19960607-031.html#32 besøkt 30. 6. 2012.

[101] Arbeidsdepartementet, ” Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.”; tilgjengeleg på http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#10-12 besøkt 30.6.2012.

[102] Sjå: Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet, ”Statens personalhåndbok 2012” pkt. 1.6.3; tilgjengeleg på http://sph.dep.no/Statens-Personalhandbok/1Staten-som-arbeidsgiver---personalpolitiske-foringer-og-satsingsomrader-/16Et-inkluderende-arbeidsliv-preget-av-mangfold/ besøkt 30.6.2012.

[103] Merknad: Eg kjenner til malane frå Møre og Nidaros.

[104] Sjå: Presteforening, Ledelse i folkekirken, 45-46.

[105] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 172.

[106] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 171.

[107] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 165.

[108] Sjå: Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 13.

[109] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 14.

[110] Sjå: Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 15.

[111] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 43.

[112] Sjå: Presteforening, Prest og ledelse, 15.

[113] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 93.

[114] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 102.

[115] Sjå for eksempel: ”Flere i Norge blir prester”, Vårt Land, 24.1.2012.

[116] Sjå: Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 93.

[117] Sjå: Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 133-135.

[118] Merknad: I forhold til: Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 61-62.

[119] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 28.

[120] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 86.

[121] Sjå: Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 89-90.

[122] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 84.

[123] Askeland, Ledere og lederroller, 110.

[124] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 44.

[125] Merknad: Sjå CA V.

[126] Merknad: Sjå CA VII.

[127] Filipi, ”Der Dienst”, 39.

[128] Filipi, ”Der Dienst”, 39.

[129] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 90.

[130] Klessmann, Pfarrbilder, 33.

[131] Klessmann, Pfarrbilder, 24.

[132] Klessmann, Pfarrbilder, 40.

[133] Johnsen, Erik, ”Præsten som teolog, administrator og leder” i Huse, Morten (red.), Prest og ledelse (Oslo: Verbum, 2000), 105.

[134] Johnsen, ”Præsten”, 105.

[135] Askeland, Ledere og lederroller, 205.

[137] Merknad: Eller i det konkrete tilfelle kyrkjelydane.

[138] Sjå: i Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Artikkel 23; tilgjengeleg på http://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/24e5e774af3811dd96b4abf2e3a0b831b831/Verfassung.pdf, besøkt 30.6.2012.

[139] Merknad: Som i det konkrete tilfeller leiar ein felles sokneråd for fleire kyrkjelydar. 

[140] ”Landeskirchenamt”

[141] ”Kreiskirchenamt”

[142] Dokka, Trond Skard, ”Hva er ledelse i kirka?” i Huse, Morten (red.), Prest og ledelse (Oslo: Verbum, 2000), 129.

[143] Presteforeningen, Prest og ledelse, 16.

[144] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 172.

[145] Dokka, ”Hva er ledelse i kirka?”, 130.

[146] Sjå: Huse, Morten, ”Prolog: Prester i ledelse og ledelse av prester” i Huse, Morten (red.), Prest og ledelse (Oslo: Verbum, 2000), 9.

[147] Sjå: Skjevesland, Olav, ”Det pastorale lederskap” i Huse, Morten (red.), Prest og ledelse (Oslo: Verbum, 2000), 211.

[148] Dokka, ”Hva er ledelse i kirka?”, 131.

[149] Dokka, ”Hva er ledelse i kirka?”, 128.

[150] Skjevesland, ”Det pastorale lederskap”, 206.

[151] Sjå: Askeland, Ledere og lederoller,  154.

[152] Merknad: I alle fall når ein ser bort frå teologane som er valt som ”leike”, er det mindre enn 20% prester i kyrkjemøtet og fleirtalet av dei er ikkje kyrkjelydsprestar men biskopar utnemnt av regjeringa.

[153] Skjevesland, ”Det pastorale lederskap”, 206.

[154] Huse, Morten, ”Rådstrukturen i utvikling: En utfordring for prestene” i i Huse, Morten (red.), Prest og ledelse (Oslo: Verbum, 2000), 154.

[155] Grevbo, Tor Johan S., ”Pastoralt lederskap – en teologisk og kirkelig nødvendighet: Noen pastoralteologiske perspektiver” i Huse, Morten (red.), Prest og ledelse (Oslo: Verbum, 2000), 63.

[156] Huse, ”Rådstrukturen i utvikling”, 150.

[157] Askeland, Ledere og lederoller, 163.

[158] Askeland, Ledere og lederoller, 163.

[159] Skjevesland, ”Det pastorale lederskap” 210.

[160] Huse, Morten, ”Prester i religiøse livshistorier: Om menneskers oppfatninger av prester” i Huse, Morten og Hansen, Cathrine (red.), Møteplass for presteforskning: Presten i norsk kirke- og samfunnsliv, KIFO Rapport Nr. 22 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2002), 323.

[161] Hernes, Helge, ”Når folk møter prester” i Huse, Morten og Hansen, Cathrine (red.), Møteplass for presteforskning: Presten i norsk kirke- og samfunnsliv, KIFO Rapport Nr. 22 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2002), 348.

[162] Askeland, Ledere og lederoller, 186.

[163] Askeland, Ledere og lederoller, 154.

[164] Huse, Morten, ”Organisasjoner skal tjene sine herrer – organisasjonsteoretiske perspektiver på prester og ledelse” i Huse, Morten (red.), Prest og ledelse (Oslo: Verbum, 2000), 87.

[165] Huse, ”Prolog”, 13.

[166] Dokka, ”Hva er ledelse i kirka?”, 125.

[167] Sjå: Dokka, ”Hva er ledelse i kirka?”, 123-142.

[168] Sjå: Riise, Kjell, ”Samarbeidende sokneprester?” i Huse, Morten (red.), Prest og ledelse (Oslo: Verbum, 2000), 175 med visning til: Skjevesland, Olav, Lederskap og samarbeid i menigheten (Oslo: Verbum, 1998).

[169] Presteforening, Prest og ledelse, 41.

[170] Hegstad, ”Presten og de andre”, 42.

[171] Grevbo, ”Pastoralt lederskap”, 79.

[172]Skjevesland, ”Det pastorale lederskap”, 215

[173] Sjå:Huse, ”Organisasjoner skal tjene”, 96.

[174] Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Artikkel 17; tilgjengeleg på http://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/24e5e774af3811dd96b4abf2e3a0b831b831/Verfassung.pdf, besøkt 30.6.2012.

[175] Gudsteneste for Den norske kyrkja (Stavanger: Eide Forlag, 2011), 5.8 tilgjengeleg på http://www.kirken.no/?event=downloadFile&FamID=241178 besøkt 30.6.2012 og Gudstenestebok for Den norske kyrkja: Del I gudstenester (Oslo: Verbum, 1992), 15.

[176] Presteforeningen, Prest og ledelse, 35.

[177] Presteforeningen, Prest og ledelse, 35.

[178]Karle, Der Pfarrberuf als Profession, 70.

[179] Grethlein, Christian: Pfarrer - ein theologischer Beruf (Frankfurt: Hansisches Druck- und Verlagshaus, 2009), 88.

[180] Melmuková, Eva, ”Das alternative Schulwesen im Geiste von J.A. Comenius in der Illegalität des 18. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern“ i Dvořák, Vladimír J. og Lášek, Jan B.,  Comenius als Theologe (Prag: Nadace Comenius, 1998), 141.

[181] Melmuková, Eva, ”Das alternative Schulwesen im Geiste von J.A. Comenius in der Illegalität des 18. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern“ i Dvořák, Vladimír J. og Lášek, Jan B.,  Comenius als Theologe (Prag: Nadace Comenius, 1998), 141.

[182] Karle, Der Pfarrberuf als Profession, 116.

[183] Karle, Der Pfarrberuf als Profession, 117.

[184] Karle, Der Pfarrberuf als Profession, 161.

[185] Wagner-Rau, Auf der Schwelle, 23.

[186] Wagner-Rau, Auf der Schwelle, 24.

[187] Sjå: Karásek og Schillerová.

[188] Sjå: „Abendbrot-Papa“ og „Keine Überhöhung der Pfarrfamilien“, Der Sonntag: Wochenzeitung für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens, 22.4.2012.

[189] Sjå: Hollenbach, Michael, ”Das evangelische Pfarrhaus - ein Abgesang“; tilgjengeleg på  http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/religionen/990767/ besøkt 30.6.2012.

[190] Sjå: Hollenbach, „Das evangelische Pfarrhaus“.

[191] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 70.

[192] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 129.

[193] Noreide, Jeg er jo ikke Jesus heller, 159

[194] Presteforeningen, Prest og ledelse, 27.

 

 

Anhänge:
DateiBeschreibungErstellerDateigröße
Diese Datei herunterladen (120925 Prestebilete og prestekvardag_kom HH.pdf)Prestebilete og prestekvardag Michael Hoffmann1341 kB